Přehled funkcí programu EduBase

Objednávejte u nás tento produkt!

Kalkulace EduBase zde


Knihovna výukových objektů

-          Databázový systém - elektronická knihovna, která obsahuje různé výukové objekty členěné dle témat – do tematických celků učiva,

-          tematické celky jsou uspořádány v přehledné stromové struktuře – s možností libovolných úprav struktury,

-          jeden tematický celek může obsahovat několik typů výukových objektů:

-          učební text

-          poznámky pro studenty, poznámky pro učitele a souhrn učiva,

-          otevřené otázky (členění na: zadání, návod k řešení, řešení a odpověď) – libovolný počet,

-          testové otázky  - libovolný počet,

 • 5 typů – klasické, dichotomické, přiřazovací, uspořádací a doplňovací,
 • neomezený počet odpovědí,
 • libovolný počet správných odpovědí.
 • možnost vkládání obrázků, tabulek, matematických vzorců, zvuků (MP3), animací (SWF), odkazů (webový i interní) a libovolné formátování textu – v zadání otázky i jednotlivých odpovědích.

-          soubory (připojení libovolného souboru k tematickému celku),

-          možnost nastavení bodové hodnoty testové a otevřené otázky,

-          možnost nastavení způsobu hodnocení správnosti testové otázky,

-          export/import připravených výukových objektů (tematických celků),

-          možnost výměny výukových objektů mezi uživateli (školami) – on-line výměnný systém EduBazar.

Editor textu – integrovaný plnohodnotný editor textu, který lze využít v každém textovém poli (při přípravě např. zadání a odpovědi u testové otázky, jednotlivé části u otevřené otázky, učební texty,…)

-          úpravy textu (font, velikost, barva a řez písma, zarovnání, práce s odstavcem),

-          vkládání tabulek a práce s nimi,

-          vkládání objektů (např. matematické vzorce),

-          vkládání obrázků a práce s nimi (obtékání),

-          vkládání multimedií (zvuk, animace),

-          vkládání odkazů

 • internetové odkazy na web,
 • interní (hypertextové) odkazy na jiné výukové objekty,

Editor interaktivních úloh – integrovaný editor pro přípravu úloh, vhodných pro práci na interaktivní tabuli nebo dotykovém zařízení. Editor umožňuje:

-          práci s textem (nastavení velikosti, barvy a řezu písma, ohraničení a pozadí textu),

-          vkládání obrázků (obrázky z integrované knihovny obrázků),

-          kreslení (tvary, čára – a nastavení jejich vlastností)

-          práce s objekty (přesunování, otáčení, změna velikosti, deformace, zrcadlení, duplikace, zamykání…)

-          vytváření skupin objektů (dočasné i permanentní), zarovnání a rozmístění objektů ve skupině,

-          atraktivní funkce - přiřazování objektů do určené oblasti,

-          úprava pozadí snímku (barevné pozadí).

Knihovna obrázků – pro snadný přístup k uloženým obrázkům kdykoliv je při přípravě potřebujete

-          jednoduchý vektorový editor obrázků,

-          podpora řady grafických formátů.

Sestavení výukových materiálů

-          z připravených výukových objektů (uložených v knihovně) lze sestavit téměř cokoliv – test, písemku, pracovní list, řešené příklady, interaktivní prezentaci, kurz až po celou učebnici,

-          možnost nastavení řady parametrů u testu (čas. limit, listování mezi otázkami, apod.),

-          možnost omezení zobrazení výukového materiálu (časově, pro skupinu uživatelů, apod.),

-          libovolná struktura a rozsah výukového materiálu (kurzu),

-          způsoby výběru otázek do testu nebo písemky:

 • náhodný výběr (program vybere otázku z databáze náhodně),
 • přímý výběr (uživatel určí, která otázka bude do testu vybrána vždy),
 • zakázané otázky (uživatel určí, která otázka se v daném testu nesmí zobrazit),
 • a jejich kombinace,

-          přehledný systém složek pro ukládání sestavených výukových materiálů,

-          využitelnost výukových materiálů v různých situacích: v tištěné podobě, na počítači, prezentace s interaktivní tabulí, e-learningový výukový kurz (on-line).

Generování variací výukových materiálů – před každým tiskem nebo zobrazením výukového materiálu na počítači vygeneruje program novou variaci daného výukového materiálu – dle kriterií, které uživatel určil při sestavování výukového materiálu. Např: v testu dojde k náhodnému výběru jiných otázek ze zadané databáze, promíchání pořadí otázek v testu a promíchání pořadí odpovědí u každé otázky.

Procházení výukových materiálů na počítači a zkoušení

-          jediný modul, do kterého mají přístup žáci/studenti,

-          inteligentní lupa – zvětšuje nejen text, ale také všechny objekty,

-          navigace (přechod mezi kapitolami nebo otázkami) také pomocí gest (dotykové obrazovky),

-          full-screen (celoobrazovkový) režim – ideální pro prezentaci s interaktivní tabulí nebo projektorem,

 • interaktivní forma testových otázek,
 • možnost ovládání z levé nebo pravé strany,
 • krokové řešení příkladů.

Testy a zkoušení

-          nastavitelné parametry testu (čas. limit, přesun mezi otázkami, apod.),

-          omezení zobrazení testu (termínově, pro skupinu uživatelů, kolik zobrazení, apod.),

-          míchání otázek (i odpovědí) v testu,

-          při elektronickém zkoušení automatické vyhodnocení odpovědí žáka,

-          archivace výsledků elektronického zkoušení,

-          rychlé vyhodnocení výsledků tištěných testů (unikátní systém zkoušecích karet a vyhodnocovací tabulky).

-          při zkoušení lze některé testové otázky přepnout do interaktivního nebo herního režimu (otázka se promění ve hru) – motivace žáků.

Prezentace na internetu (e-learning)

-          automatické zobrazení sestaveného výukového materiálu na internetu (webové stránky školy) - bez nutnosti nahrávání dat na server apod.,

-          učitel nemusí mít znalosti tvorby webových stránek atp. – on-line výuku (e-learning) připravují uživatelé s běžnou znalostí práce na počítači (učitel nemusí mít znalosti tvorby webových stránek, HTML kódu atp.),

-          on-line testování žáků s automatickým vyhodnocením odpovědí a archivací výsledků ve škole,

-          některé testové otázky lze přepnout do režimu počítačové hry,

-          možnost vyzkoušet si jeden test několikrát – pokaždé bude jiný (jinak zamíchaný),

-          intuitivní ovládání, moderní a hravý design,

-          integrované interaktivní nástroje (např. psaní poznámek do zobrazovaného výukového materiálu na interaktivní tabuli, řešení příkladů, apod.) – bez nutnosti spouštět nativní SW interaktivní tabule,

-          interaktivní nástroje jsou funkční pouze v omezeném poli (nad zobrazeným výukovým materiálem), ovládací prvky webového rozhraní zůstávají současně plně funkční (bez přepnutí můžete zvýrazňovat učební text a hned se přepnout na další kapitolu),

-          funkčnost ve všech běžných internetových prohlížečích,

-          snadno přizpůsobitelný vzhled e-learningového portálu vzhledu webových stránek školy (CSS styly),

-          nezávislost obsahu výukového kurzu na vzhledu e-learningového portálu.

Tisk výukových materiálů

-          nabídka různých tiskových šablon,

-          možnost úprav vzhledu tiskových šablon,

-          ukládání všech vytištěných variací výukových materiálů pro případný opětovný tisk,

-          unikátní systém vyhodnocování tištěných testů – tisk zkušebních karet a vyhodnocovací tabulky ke každému testu,

-          tisk také do PDF (3 předdefinovaná nastavení s různou kvalitou a velikostí výsledného souboru).

Výsledky zkoušení

-          databáze výsledků všech proběhlých zkoušení,

-          přístup do ní má jen učitel (dle nastavení uživatelských oprávnění),

-          možnost práce s výsledky (třídění, filtrování, apod.),

-          základní statistiky (průměry, mediány, součty, apod.),

-          možnost tisku souhrnných tabulek výsledků i detaily konkrétního zkoušení,

-          možnost exportu souhrnných tabulek např. do excelu.

Další funkce

-          seznamy studentů, učitelů a tříd,

-          možnost importu studentů z jiných databází (Bakaláři, SAS, apod.),

-          možnost volby způsobu přihlašování uživatelů do systému (login a heslo),

-          možnost napojení na LDAP server,

-          úprava vzhledu aplikace EduBase 2 dle přání každého uživatele (skiny - barevné schéma).

Administrace EduBase

-          jednoduchost a uživatelská přívětivost pro učitele (tvůrce) i žáky,

-          uživatelské prostředí v češtině,

-          zabezpečený přístup uživatelů do systému,

-          od jednouživatelské verze po výkonnou vícevrstvou síťovou aplikaci,

-          bezpečnost dat na síti,

-          možnost spuštění z USB disku (bez instalace),

-          možnost práce učitele z domácího počítače přímo s daty uloženými ve škole,

-          vlastní databázový server,

-          automatická aktualizace lokální instalace,

-          snadná administrace a aktualizace síťové verze.